DODJELA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ESIF – HAMAG BICRO

KORISNIK POTPORE MALE VRIJEDNOSTI I PRIMATELJ FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EU

Europska unija - European UnionHAMAG BICROESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI- Krajnji primatelji financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija"

Koding d.o.o. dodijeljena je potpora male vrijednosti. Davatelj potpore male vrijednosti: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Sukladno odredbi čl. 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14) te temeljem odredbe čl. 6. 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od dana 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, 24.12.2013.), obavještava Poduzetnika/Korisnika potpore male vrijednosti da zajmovi, koje izdaje HAMAG-BICRO, dijelom sadrže potporu male vrijednosti (de minimis potporu).

Koding d.o.o. krajnji  je primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”. U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih

(ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva. 
Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na postizanje ciljeva identificiranih unutar određenog strateškog okvira. Strateški okvir je niz javnih politika (strategija, uredbi, zakona, podzakona itd.) koji sadržavaju ciljeve i smjernice za razvoj Europske unije i određene države članice, ali i prioritete koji će se financirati.