SALDA-KONTI DOBAVLJAČA

SALDA-KONTI DOBAVLJAČA

Salda-konti dobavljača predstavlja modul pomoćnih knjiga koji definira sve segmente vezane uz ulazne fakture i dobavljače kao poslovne partnere. Obuhvaća više manjih modula kao što su: unos ulaznih faktura i predujmova, kartice dobavljača, platni promet, ispis virmana, komercijalna izvješća, porezne knjige dobavljača sl.

Sažetak mogućnosti:

 • unos ulaznih faktura dobavljača sa svim elementima koji su bitni za funkcioniranje svih povezanih modula
 • unos ulaznih faktura za predujmove dobavljača
 • knjiga ulaznih faktura prema orgranizacijskim jedinicama
 • knjiženje računa direktno na različitim nivoima
 • mogućnost neograničenog broja rasknjižavanja i ponovnog knjiženja
 • prikaz proknjiženih računa prema različitim uvjetima izbora
 • mogućnost praćenja ulaznih faktura prema referentima
 • prikaz dnevnika – osnova za knjiženje u glavnoj knjizi
 • prikaz za knjiženje u glavnoj knjizi (220 i protukonta)
 • prikaz zatvaranja prema svakoj fakturi
 • otvaranje obrada za izračun kamata prema željama korisnika
 • kontrolni izračun kamata za dobavljače
 • evidentiranje računa po kojima su dobavljači obačunavali kamate
 • prikaz obveza po prispjelim računima prema različitim kriterijima
 • ispis virmana prema zahtjevima korisnika, po fakturama iz salda konta
 • ispis virmana u različite svrhe (plaća, porezi i sl.)- pomoćni ispisi
 • prikaz otvorenih faktura prema dobavljačima i datumu dospijeća
 • prikaz zatvorenih faktura po dobavljačima
 • otvaranje avansa koje smo dali dobavljačima
 • praćenje avansa kroz salda konti dobavljača
 • zatvaranje faktura (stavki) prema vrstama dokumenata (izvod,ok,kompenz.)
 • prebacivanje nezatvorenih faktura u avanse
 • automatsko povezivanje kartica avansa i redovne kartice kupaca
 • otvaranja početnog stanja
 • financijske kartice dobavljača, prikaz na ekranu i razne vrste ispisa,
 • prikaz i ispis otvorenih stavki, prema datumu i za svakog dobavljača
 • prikaz na ekranu i ispis otvorenih UF po periodima i po dobavljačima
 • pregled ekranski i ispis UF prema datumu dospijeća
 • kartice avansa ukupne po dobavljaču
 • kartice otvorenih i zatvorenih avansa
 • zbirna kartica dobavljača (avansi + redovna kartica)
 • kartice prema vrstama salda (konta) ? utužena, samo kamate i sl.
 • kreiranje i ispis narudžbi dobavljačima s izjavom ili bez nje
 • kartice po uvjetima (otvorene, zatvorene, s obzirom na datum, veličinu salda i sl.
 • zbirna kartica poslovnog partnera (kao kupca i kao dobavljača)
 • mogućnost direktne veze s našom aplikacijom veleprodaja