MATERIJALNO POSLOVANJE

MATERIJALNO POSLOVANJE

Ova programska aplikacija omogućava praćenje repromaterijala kroz ulaz i izlaz, te radne naloge koji su vezani uz proizvodnju. Aplikacija se sastoji o više pojedinačnih modula od kojih je najzanimljiviji dio vezan uz radne naloge. Radni nalog predstavlja centralni dokument u materijalnom knjigovodstvu na kojem je vidljiva transformacija repromaterijala, poluproizvoda i rada u proizvod rada. Radni nalog ima direktnu vezu sa izdatnicom sa skladišta, te sa primkom na skladište gotovih proizvoda.

Sažetak mogućnosti:

 • evidentiranje poslovnih partnera, radnih jedinica, referenata
 • evidentiranje šifri materijala, proizvoda i usluga po željenoj duljini šifre
 • povezivanje materijala u proizvod preko normativa proizvoda
 • povezivanje šifre materijala sa kataloškim brojem artikla
 • korištenje istih šifri u više skladišta
 • određivanje cijene po kojoj se prati zaliha u skladištu, odnosno ulaz i izlaz materijala
 • ažuriranje početnog stanja i primki
 • knjiženje istog na kartice materijala
 • prikaz dnevnika ulaznih dokumenata
 • prikazi i ispisi ulaza materijala po kontiranjima, po skladištima, po kontiranjima + skladišta i po skladištima + kontiranja
 • prikaz ispisi i statistike po uvjetima prema šifri dokumenta, broju dokumenta, šifri dobavljača i po željenim periodima
 • automatsko ažuriranje inventure po knjigovodstvenom stanju
 • ažuriranje količina po inventuri
 • knjiženje inventure
 • ispis inventurnih lista
 • ispis inventurnog stanja sa razlikama
 • automatsko poravnanje kartica po prosječnoj ili stvarnoj cijeni
 • ispis zapisnika
 • knjiženje poravnanja kartica
 • mogućnost ažuriranja narudžbi dobavljačima
 • automatsko ažuriranje radnih naloga po normativima proizvoda
 • kreiranje radnih naloga ručno za utrošeni materijal
 • ispis naloga proizvodnji i konačnog radnog naloga
 • automatsko kreiranje izdatnice po više radnih naloga
 • kreiranje izdatnice nevezano uz radne naloge
 • knjiženje radnih naloga i izlaznih dokumenata
 • pregledi i ispisi izlaza materijala, te izvješća po kontiranjima, po skladištima, po kontiranjima + skladišta, po skladištima + kontiranja i po radnim jedinicama
 • kreiranje i evidentiranje narudžbi kupaca
 • praćenje materijala u skladištu ? zalihe
 • pregled i ispis pojedinačnih materijalnih kartica
 • prikaz i ažuriranje cjenika
 • ispis materijalnih kartica sumarno
 • ispis i ekranski pregled trenutnih salda