KOMUNALNO POSLOVANJE

KOMUNALNO POSLOVANJE

Naše poduzeće je za potrebe informatičkog tržišta razvilo programsku aplikaciju KO-NA, sa ciljem da zadovolji širok spektar obračuna i naplate komunalnih i ostalih usluga. Osnovni cilj koji je postavljen i realiziran prilikom razrade i dizajna ovog programa bila univerzalnost i široka primjenjivost kod velikog broja različitih korisnika. Realizacija takvog cilja za korisnike znači potpunu autonomnost u radu i veliku prilagodljivost problemu. Time se postiže da računalo ne bude ništa drugo do sredstvo pomoću kojeg se na brz i jednostavan način, te uz minimalno ulaganje u opremu i kadrove, postižu odmah vidljivi rezultati, prije svega zbog složene problematike obrade velikog broja podataka i zbog potrebe za dnevno ažurnim izvješćima. Kvalitetna obrada podataka direktno utječe na efikasnost i kvalitet poslovanja poduzeća u cjelini pa je ova aplikacija svojim dizajnom probudila zapažen interes svih koji imaju obvezu obračuna i naplate velikog broja obveznika, a to su prije svega komunalne organizacije, fondovi, i novoformirane općine kojima je ustrojem lokalne samouprave i uprave, pripala obveza prikupljanja određenih sredstava od stanovništva.

Aplikacija je razvijena na temelju dugogodišnjeg iskustva stečenog na brojnim projektima izgradnje informacijskih sustava realiziranim u nizu komunalnih i sličnih organizacija širom Hrvatske, te vrhunskog poznavanja informatičke tehnologije i suvremenih razvojnih trendova u ovoj oblasti.

To potvrđuje i brojne prednosti ove aplikacije, kao što su:

 • potpuna sloboda u kreiranju osnovnih baza podataka
 • široka primjenjivost u bilo kojoj masovnoj obradi podataka
 • neograničen broj zaduženja koje želimo pratiti
  bogatstvo funkcija i izvješća
 • integralnost i pouzdanost u radu
 • mogućnosti korištenja pojedinačnih PC računala ili rad u mrežnoj arhitekturi
 • sigurnost i konzistentnost podataka kroz brojne kontrolne obrade

Navedene prednosti omogućavaju nam da uz ostali organizacijski pristup problemu koji vam nudimo uz uvođenje aplikacije, vrlo brzo ostvarite dnevnu ažurnost u obradi podataka, što nam omogućava da instrumentima iz aplikacije i van nje u vrlo kratkom roku ostvarite veoma visok postotak naplate. Aplikacija je posebno pokazala dobre rezultate u praćenju i naplati:

 • smeća
 • vode
 • odvodnje
 • plina
 • grijanja
 • električne energije i javne rasvjete
 • stanarine i obvezne rezerve
 • grobne naknade
 • komunalne naknade

Sažetak mogućnosti:

 • kreiranje matične evidencije svih korisnika usluga, stanovništa, privrede, kućnih savjeta i sl.
 • kreiranje osnovnih bazi korisnika na teritorijalnom principu, na nivou stambenog objekta, ulice, kvarta, naselja (forma prepuštena korisniku)
 • definiranje neograničenog broja i vrsta naknada koje želimo obrađivati
 • neograničeno određivanje brojila koji su vezani za naknade čija je potrošnja vezana uz očitanje brojila
 • evidencija o brojilu, datumu baždarenja, datumu ugradnje, profilu, proizvođaču i sl.
 • ostale evidencije o korisniku
 • praćenje svih promjena po osnovi nositelja obveza, ali i onog tko plaća obračunate obveze
  mogućnosti definiranja više korisnika uz jedno brojilo, definiranje odnosa raspodjele potrošnje i sl.
 • mogućnost definiranja odnosa raspodjele potrošnje na nivou lokacije (npr.raspodjela potrošnje vode po korisnicima., članovima u jednoj zgradi)
 • kreiranje i ispis očitačkih lista po namjeni korisnika u više oblika
 • akontiranje prosječne potrošnje po svakom brojilu i vrsti posebno
 • izračun prosječne potrošnje na temelju očitanih stanja i korištenje istog kao prosjek u obračunu za slijedeći period
 • evidencije po različitim osnovama a po kojima korisnici plaćaju neku uslugu, sa svim potrebnim elementima za obradu
 • vremensko definiranje perioda za koji obavljamo obradu prema svakom korisniku (npr. “vikendašima” naplaćujemo samo u određenom periodu)
 • otvaranje neograničenog broja obrada za bilo koju komunalnu naknadu
 • kreiranje vrsti naknada koje želimo naplaćivati sa formulom i svim parametrima koji su potrebni da bi se mogla provesti obrada za otvorenu naknadu
 • kreativno kombiniranje elemenata obračuna sa cijenama koje želimo da u obradi koristimo (npr. radimo istodobno obradu smeća, plina, vode, komunalne naknade, groblja i sl.)
 • definirananje elemenata zaduženja po svim analitičkim elementima (npr. za vodu – voda, pdv na vodu, naknada za zaštitu voda, naknada za korištenje voda, dovodnja, pdv na odvodnju i sl.)
 • definiranje dozvoljenih zaduženja za svakog korisnika nad kojem vršimo obradu što omogućava niz kombinacija po kojim se vrši obrada.
 • ova zaduženja možemo provoditi automatski ili pojedinačno za svakog korisnika:
 • neograničeno propuštanje iste obrade
 • isprobavanje i popravak s potpuno automatskim nadzorom
 • propuštanje obrada i zaduženja po svakom elementu posebno
 • automatsko računanje kamata po različitim metodama tijekom tekuće obrade (kamata se obračunava tijekom obrade, te se upisuje u trenutno kreirani račun sa svim ostalim pripadajućim zaduženjima)
 • osim automatskog kreiranja moguće je i ručno kreiranje računa po svakom korisniku, odnosno raditi ispravku automatske obrade
  prikazivanje računa po obradama, datumima, zgradama, korisnicima, po načinu plaćanja
  samostalno kreiranje ispisa po obrascima iz kataloga, štamapanje riješenja, odluka i sl.
 • ispis zbirne fakture po nositeljima plaćanja npr. jedno poduzeće plaća obveze za desetak svojih trgovina i organizacijskih jedinica sa specifikacijama svih obveza po mjestima troška
  sortiranje obrađenih računa po vrstama plaćanjaa (pošta, blagajna i sl.)
 • kopiranje obrade na različite nositelje ukoliko se radi prenos zaduženja preko drugih medija (npr. disketama ili modemom u velikim sustavima gde se računi naplaćuju putem obustave od djelatnika
 • automatsko kreiranje zaduženja u karticama korisnika
 • sortiranje računa, po stavkama zaduženja
 • unos uplata, ručo ili prijenosom disketama ili modemom iz velikih sustava ili HP-a
 • automatsko zatvaranje uplata po stavkama zaduženja
 • automatsko zatvaranje zaduženja po određenim kriterijima u slučaju djelomične uplate
 • praćenje podmirenja obveza po djelomičnim uplatama
 • svakodnevni prikaz uplata prema stavkama zaduženja
 • svakodnevni obračun poreza iz pristiglih uplata, tjedni i mjesečni obračuni poreza po naplaćenoj realizaciji
 • izvješća i prikazi poreza po računima koji se ne naplaćuju
 • svakodnevni izvješća strukture pristiglog priliva sredstava ? količinski i financijski
  praćenje naplate po zaduženju korisnika, te automatsko kreiranje kartice korisnika
  praćenje postotka naplate po mjesečnim obradama
 • Uvid u financijske kartice po različitim osnovama: financijske kartice korisnika, otvorene, zatvorene stavke po korisniku (po mjestu potrošnje) ili po onome tko plaća obveze (zbirna kartica poduzeća npr. kartica poduzeća koje plaća za desetak poslovnih prostora.)Sve navedene kartice mogu biti i izdvojene po vrsti salda. Npr. samo navedene kartice za vodu, plin, komunalnu naknadu i sl.
  trenutni uvid u dužnike prema kriteriju najvećih dužnika (npr. prvih 100) sa statistikom učešća u ukupnom dugu
 • prikaz otvorenih računa po datumu dospijeća, obradama, lokacijama, i sl. sa strukturom po elementima zaduženja
 • stalna izvješća o postotku naplate u promatranom periodu ili po obradama
 • ispisi vezani uz obračun kamata ? kamatni list koji se ispisuje na poziv sa kompletnom strukturom izračuna
 • različiti iskazi, i ispisi, kao što su razni pregledi zaduženja, prikaz brojila koje treba mijenjati s obzirom na vijek trajanja, prika brojila koja treba baždariti, štampanje naljepnica, očitačkih lista u niz varijanti i sl.
 • automatsko arhiviranje obrada iz proteklih perioda
 • niz obrada koje prate konzistentnost podataka, rade ispravke, te bilježe promjene
 • on line help (upute na ekranu koje se u svakom trenutku mogu pozvati) itd.