Obavijest i dodjeli potpore male vrijednosti

HAMAG BICROKoding d.o.o. dodijeljena je potpora male vrijednosti. Davatelj potpore male vrijednosti: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Sukladno odredbi čl. 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14) te temeljem odredbe čl. 6. 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od dana 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, 24.12.2013.), obavještava Poduzetnika/Korisnika potpore male vrijednosti da zajmovi, koje izdaje HAMAG-BICRO, dijelom sadrže potporu male vrijednosti (de minimis potporu).