Materijalno poslovanje

Ova programska aplikacija omogućava praćenje repromaterijala kroz ulaz i izlaz, te radne naloge koji su vezani uz proizvodnju. Aplikacija se sastoji o više pojedinačnih modula od kojih je najzanimljiviji dio vezan uz radne naloge. Radni nalog predstavlja centralni dokument u materijalnom knjigovodstvu na kojem je vidljiva transformacija repromaterijala, poluproizvoda i rada u proizvod rada. Radni nalog ima direktnu vezu sa izdatnicom sa skladišta, te sa primkom na skladište gotovih proizvoda.

Sažetak mogućnosti:

evidentiranje poslovnih partnera, radnih jedinica, referenata

evidentiranje šifri materijala, proizvoda i usluga po željenoj duljini šifre

povezivanje materijala u proizvod preko normativa proizvoda

povezivanje šifre materijala sa kataloškim brojem artikla

korištenje istih šifri u više skladišta

određivanje cijene po kojoj se prati zaliha u skladištu, odnosno ulaz i izlaz materijala

ažuriranje početnog stanja i primki

knjiženje istog na kartice materijala

prikaz dnevnika ulaznih dokumenata

prikazi i ispisi ulaza materijala po kontiranjima, po skladištima, po kontiranjima + skladišta i po skladištima + kontiranja

prikaz ispisi i statistike po uvjetima prema šifri dokumenta, broju dokumenta, šifri dobavljača i po željenim periodima

automatsko ažuriranje inventure po knjigovodstvenom stanju

ažuriranje količina po inventuri

knjiženje inventure

ispis inventurnih lista

ispis inventurnog stanja sa razlikama

automatsko poravnanje kartica po prosječnoj ili stvarnoj cijeni

ispis zapisnika

knjiženje poravnanja kartica

mogućnost ažuriranja narudžbi dobavljačima

automatsko ažuriranje radnih naloga po normativima proizvoda

kreiranje radnih naloga ručno za utrošeni materijal

ispis naloga proizvodnji i konačnog radnog naloga

automatsko kreiranje izdatnice po više radnih naloga

kreiranje izdatnice nevezano uz radne naloge

knjiženje radnih naloga i izlaznih dokumenata

pregledi i ispisi izlaza materijala, te izvješća po kontiranjima, po skladištima, po kontiranjima + skladišta, po skladištima + kontiranja i po radnim jedinicama

kreiranje i evidentiranje narudžbi kupaca

praćenje materijala u skladištu ? zalihe

pregled i ispis pojedinačnih materijalnih kartica
prikaz i ažuriranje cjenika

ispis materijalnih kartica sumarno

ispis i ekranski pregled trenutnih salda