Komunalno poslovanje

Naše poduzeće je za potrebe informatičkog tržišta razvlilo programsku aplikaciju KO-NA, sa ciljem da zadovolji širok spektar obračuna i naplate komunalnih i ostalih usluga. Osnovni cilj koji je postavljen i realiziran prilikom razrade i dizajna ovog programa bila univerzalnost i široka primjenjivost kod velikog broja različitih korisnika. Realizacija takvog cilja za korisnike znači potpunu autonomnost u radu i veliku prilagodljivost problemu. Time se postiže da računalo ne bude ništa drugo do sredstvo pomoću kojeg se na brz i jednostavan način, te uz minimalno ulaganje u opremu i kadrove, postižu odmah vidljivi rezultati, prije svega zbog složene problematike obrade vellikog broja podataka i zbog potrebe za dnevno ažurnim izvješćima. Kvalitetna obrada podataka direktno utječe na efikasnost i kvalitet oslovanja poduzeća u cjelini pa je ova aplikacija svojim dizajnom probudila zapažen interes svih koji imaju obvezu obračuna i naplate velikog broja obveznika, a to su prije svega komunalne organizacije, fondovi, i novoformirane općine kojima je ustrojem lokalne samouprave i uprave, pripala obveza prikupljanja određenih sredstava od stanovništva.

Aplikacija je razvijena na temelju dugogodišnjeg iskustva stečenog na brojnim projektima izgradnje informacijskih sustava realiziranim u nizu komunalnih i sličnih organizacija širom Hrvatske, te vrhunskog poznavanja informatičke tehnologije i suvremenih razvojnih trendova u ovoj oblasti.

To potvrđuje i brojne prednosti ove aplikacije, kao što su:

potpuna sloboda u kreiranju osnovih baza podataka

široka primjenjivost u bilo kojoj masovnoj obradi podataka

neograničen broj zaduženja koje želimo pratiti
bogatstvo funkcija i izvješća

integralnost i pozdanost u radu

mogućnosti korištenja pojedinačnih PC računala ili rad u mrežnoj arhitekturi

sigurnost i konzistentnost podataka kroz brojne kontrolne obrade

Navedene prednosti omogućavaju nam da uz ostali organizacijski pristup problemu koji vam nudimo uz uvođenje aplikacije, vrlo brzo ostvarite dnevnu ažurnost u obradi podataka, što nam omogućava da instrumentima iz aplikacije i van nje u vrlo kratkom roku ostvarite veoma visok postotak naplate. Aplikacija je posebno pokazala dobre rezultate u praćenju i naplati:

smeća
vode
odvodnje
plina
grijanja
električne energije i javne rasvjete
stanarine i obvezne rezerve
grobne naknade
komunalne naknade

Sažetak mogućnosti:

kreiranje matične evidencije svih korisnika usluga, stanovništa, privrede, kućnih savjeta i sl.

kreiranje osnovnih bazi korisnika na teritorijalnom principu, na nivou stambenog objekta, ulice, kvarta, naselja (forma prepuštena korisniku)

definiranje neograničenog broja i vrsta naknada koje želimo obrađivati

neograničeno određivanje brojila koji su vezani za naknade čija je potrošnja vezana uz očitanje brojila

evidencija o brojilu, datumu baždarenja, datumu ugradnje, profilu, proizvođaču i sl.

ostale evidencije o korisniku

praćenje svih promjena po osnovi nositelja obveza, ali i onog tko plaća obračunate obveze
mogućnosti definiranja više korisnika uz jedno brojilo, definiranje odnosa raspodjele potrošnje i sl.

mogućnost definiranja oddnosa raspodijele potrošnje na nivou lokacije (npr.raspodijela potrošnje vode po korisnicima., članovima u jednoj zgradi)

kreiranje i ispis očitačkih lista po namjeni korisnika u više oblika

akontiranje prosječne potrošnje po svakom brojilu i vrsti posebno

izračun prosječne potrošnje na temelju očitanih stanja i korištenje istog kao prosjek u obračunu za slijedeći period

evidencije po različitim osnovama a po kojima korisnici plaćaju neku uslugu, sa svim potrebnim elementima za obradu

vremensko definiranje perioda za koji obavljamo obradu prema svakom korisniku (npr. “vikendašima” naplaćujemo samo u određenom periodu)

otvaranje neograničenog broja obrada za bilo koju komunalnu naknadu

kreiranje vrsti naknada koje želimo naplaćivati sa formulom i svim parametrima koji su potrebni da bi se mogla provesti obrada za otvorenu naknadu

kreativno kombiniranje elemenata obračuna sa cijenama koje želimo da u obradi koristimo (npr. radimo istodobno obradu smeća, plina, vode, komunalne naknade, groblja i sl.)

definirananje elemenata zaduženja po svim analitičkim elementima (npr. za vodu – voda, pdv na vodu, naknada za zaštitu voda, naknada za korištenje voda, dovodnja, pdv na odvodnju i sl.)

definiranje dozvoljenih zaduženja za svakog korisnika nad kojem vršimo obradu što omogućava niz kombinacija po kojim se vrši obrada.

Ova zaduženja možemo provoditi automatski ili pojedinačno za svakog korisnika:

neograničeno propuštanje iste obrade

isprobavanje i popravak s potpuno automatskim nadzorom

propuštanje obrada i zaduženja po svakom elementu posebno

automatsko računanje kamata po različitim metodama tijekom tekuće obrade (kamata se obračunava tijekom obrade, te se upisuje u trenutno kreirani račun sa svim ostalim pripadajućim zaduženjima)

O osim automatskog kreiranja moguće je i ručno kreiranje računa po svakom korisniku, odnosno raditi ispravku automatske obrade
prikazivanje računa po obradama, datumima, zgradama, korisnicima, po načinu plaćanja
samostalno kreiranje ispisa po obrascima iz kataloga, štamapanje riješenja, odluka i sl.

ispis zbirne fakture po nositeljima plaćanja npr. jedno poduzeće plać a obveze za desetak svojih trgovina i organizacijskih jedinica sa specifikacijama svih obveza po mjestima troška
sortiranje obrađenih računa po vrstama plaćanjaa (pošta, blagajna i sl.)

kopiranje obrade na različite nositelje ukoliko se radi prenos zaduženja preko drugih medija (npr. disketama ili modemom u velikim sustavima gde se računi naplaćuju putem obustave od OD djelatnika

automatsko kreiranje zaduženja u karticama korisnika

sortiranje računa, po stavkama zaduženja
unos uplata, ručo ili prijenosom disketama ili modemom iz velikih sustava ili HP-a
automatsko zatvaranje uplata po stavkama zaduženja

automatsko zatvaranje zaduženja po određenim kriterijima u slučaju djelomične uplate

praćenje podmirenja obveza po djelomičnim uplatama

svakodnevni prikaz uplata prema stavkama zaduženja

svakodnevni obračun poreza iz pristiglih uplata, tjedni i mjesečni obračuni poreza po naplaćenoj realizaciji

izvješća i prikazi poreza po računima koji se ne naplaćuju

svakodnevni izvješća strukture pristiglog priliva sredstava ? količinski i financijski
praćenje naplate po zaduženju korisnika, te automatsko kreiranje kartice korisnika
praćenje postotka naplate po mjesečnim obradama

Uvid u financijske kartice po različitim osnovama: financijske kartice korisnika, otvorene, zatvorene stavke po korisniku (po mjestu potrošnje) ili po onome tko plaća obveze (zbirna kartica poduzeća npr. kartica poduzeća koje plaća za desetak poslovnih prostora.
Sve navedene kartice mogu biti i izdvojene po vrsti salda. Npr. samo navedene kartice za vodu, plin, komunalnu naknadu i sl.
trenutni uvid u dužnike prema kriteriju najvećih dužnika (npr. prvih 100) sa statistikom učešća u ukupnom dugu

prikaz otvorenih računa po datumu dospijeća, obradama, lokacijama, i sl. sa strukturom po elementima zaduženja

stalna izvješća o postotku naplate u promatranom periodu ili po obradama
ispisi vezani uz obračun kamata ? kamatni list koji se ispisuje na poziv sa kompletnom strukturom izračuna

različiti iskazi, i ispisi, kao što su razni pregledi zaduženja, prikaz brojila koje treba mijenjati s obzirom na vijek trajanja, prika brojila koja treba baždariti, štampanje naljepnica, očitačkih lista u niz varijanti i sl.

automatsko arhiviranje obrada iz proteklih perioda

niz obrada koje prate konzistentnost podataka, rade ispravke, te bilježe promjene

on line help (upute na ekranu koje se u svakom trenutku mogu pozvati) itd.